ศูนย์การสอบภาษาTOEFL ITP


ผลสอบTOEFL/ITP

....

More

สถานที่สอบ

....

More

เกณฑ์คะแนน

....

More

ถาม - ตอบ

....

More

TOEFL.ITP

TOEFL ITP เป็นข้อสอบ Paper-Based แบบปรนัย (Multiple Choice) โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้
      - ส่วนที่ 1 : การฟัง (Listening Comprehension) 35 นาที (50 ข้อ)
      - ส่วนที่ 2 : ไวยากรณ์ (Structure & Written Expression) 25 นาที  (40 ข้อ)
      - ส่วนที่ 3 : การอ่าน (Reading Comprehension) 55 นาที (50 ข้อ)
สามารถ DOWNLOAD คู่มือการสอบได้ที่นี่

การสอบรอบต่อไป

  • สมัคร/สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-160-1233

TOEFL Practice ONLINE

TOEFL Practice ONLINE ใช้ข้อสอบ TOEFL.IBT ที่เคยผ่านการจัดสอบจริงมาก่อน เพื่อวัดความสามารถในการสื่อสารทั้งสี่ทักษะ การอ่าน การฟัง การเขียน และการพูด และเลียนแบบประสบการณ์การทดสอบ TOEFL.IBT เสมือนจริง